مهندسی پایه و تفصیلی

با توجه به ماهیت تکنولوژی ، اکثر پروژه های صنعتی نیاز به هدایت و راهبردی مهندسی دانش محور دارند . مدیریت مهندسی نه تنها در مورد فعالیت های طراحی بلکه در کلیه مراحل اجرای یک پروژه از مراحل ابتدایی مطالعات تا زمان راه اندازی و بهره برداری واحد های صنعتی نیازمند مدیریت مهندسی میباشد . این بخش شامل دپارتمان های ابزار دقیق ، کنترل سیستم ، F&G و پرورسس پکیج میباشد و هریک از این دپارتمان ها ، کارشناس و متخصص در همان رسته را داراست . بطور اجمالی و اختصار کلیه فعالیت های مهندسی در پروژها شامل :  
  • مطالعات امکان سنجی ( feasibility study )
  • طراحی مهندسی پایه و تفضیلی
  • تهیه اسناد مناقصه و پروژه ها
  • نظارت بر طراحی و قراداد پروژه ها ( MC )